معرفی

مشخصات فردی

مریم گل بابائی

نام - نام خانوادگی : مریم   گل بابائی

پست الکترونیکی : m_golbabaee@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : بهداشت
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : شهید بهشتی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : تکنولوژی آموزشی، علوم ارتباطات
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : صدا و سیما

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : علوم ارتباطات- تکنولوژی آموزشی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : پونا هندوستان

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : علوم تربیتی- برنامه ریزی

محل خدمت : دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

مرتبه علمی : استادیار

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

مریم گل بابائی
مریم گل بابائی

محل خدمت :
    دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
مرتبه علمی :
    استادیار
^